Privacy en kwaliteitswaarborg

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 
●        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
●        er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
          Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een
          wettelijke  geheimhoudingsplicht  (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende
          doelen gebruikt worden:
●        om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar
          een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
●        voor het gebruik voor waarneming, indien mogelijk, tijdens mijn afwezigheid.
●        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
●        een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of
          mijn administrateur, een factuur
          kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
          informeren en expliciet uw
          toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de
          behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar
          bewaard. 
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•        uw naam, adres en woonplaats
•        uw geboortedatum
•        de datum van de behandeling
•        een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld kinesiologisch of pedagogisch consult
•        de kosten van het consult
 
 
Kwaliteitswaarborg via SNRO en vermelding ARCOS register.

Klachtenregelement via de BvK.. Kijk op www.ki-net.nl