Privacy en kwaliteitswaarborg

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke  geheimhoudingsplicht  (beroepsgeheim). 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar  een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, indien mogelijk, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld kinesiologisch of pedagogisch consult
 • de kosten van het consult
De gegevens van het contactformulier worden alleen gebruikt om de vraag te beantwoorden en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Kwaliteitswaarborg via SNRO en vermelding ARCOS register.

Kwaliteitsstandaard
 
De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsverenigingen LVNT en RBCZ en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
Ik ben Erkend Kinesioloog® en Orthopedagoge. ik heb o.a. de volgende opleidingen gevolgd: de opleiding tot Erkend Kinesioloog aan diverse erkende instituten en ik ben ten slotte afgestudeerd als Erkend Kinesioloog bij de NSK en als drs. in de  Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, met als specialisatie orthopedagogiek.  
 
Ik heb veel  ervaring in zowel de kinesiologie als de pedagogiek en mijn vakkennis is up to date. In de pedagogiek werk ik via mijn eigen protocollen die voldoen en gebaseerd zijn op de vaktechnische protocollen. In de kinesiologische sessies volg ik de kinesiologische protocollen: via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op; de uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk; daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen. De behandelprocedure bestaat uit een aantal stappen.
 
Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag, zijn doel.
Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest.
Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;
Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest.
Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.
 
Meer informatie over kinesiologie vind u op de website: http://ki-net.nl/Kwaliteit.

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om fijn te werken en optimale resultaten te behalen. Hierdoor worden wensen duidelijk en kunnen we misverstanden en ontevredenheid zoveel mogelijk voorkomen.

De basis van het kinesiologische en pedagogische werk is de gelijkwaardigheid tussen de cliënt en mij. Het proces dat door kinesiologie en pedagogiek wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. Ik heb als deskundige kennis van de kinesiologische en pedagogische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn of haar eigen  proces.
 
Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische en/of pedagogische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.